2FDA00 INT 2F - ZyXEL ZFAX v1.x - INSTALLATION CHECK
2FDA01 INT 2F - ZyXEL ZFAX v1.x - UNINSTALL
2FDA02 INT 2F - ZyXEL ZFAX v.1x - DISABLE
2FDA03 INT 2F - ZyXEL ZFAX v1.x - ENABLE
2FDA55 INT 2F U - TRAP.COM - INSTALLATION CHECK
2FDAB2 INT 2F U - Beame&Whiteside BWSNMP - INSTALLATION CHECK